เครื่องหมาย FM APPROVED คือ?

FM-Approvals คือ หน่วยงานระดับนานาชาติภายใต้ FM Global ให้บริการทดสอบ และรับรองบุคคลที่สาม โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ ป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global) ที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นกลาง เข้มงวด เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้น เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการป้องกันอัคคีภัย ที่เข้มงวด และมีความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค และมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร? ด้วยการใช้

ห้องแช่แข็งขนาดใหญ ่กระบวนการรับรองทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุน การวิจัย และทดลองทางวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทต่าง ๆ มีความมั่นใจว่าสินค้าและบริการผ่านมาตรฐานการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ทั้งในแง่ของคุณภาพ ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิค และประสิทธิภาพในการใช้งาน

เครื่องหมาย FM APPROVED คือ?

FM-APPROVED คือ เครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน FM-Approvals ระดับนานาชาติ โดยออกเป็นใบประกาศนียบัตร (FM Certificate) เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความเชื่อมั่นว่าผ่านการทดสอบการสูญเสียทางทรัพย์สิน หรืออัคคีภัย

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ทาง FM-Approvals รับรองการทดสอบ และประเมิน ได้แก่

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (Fire protection equipment)

อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical equipment)

ชุดหลังคา (Building materials)

อุปกรณ์ระบุตำแหน่งอันตราย (Hazardous location equipment)

วัสดุตรวจจับ และส่งสัญญาณไฟ (Fire detection and signaling materials)

แผ่นฉนวน และการประกอบผนัง (Wall assemblies)

วัสดุตรวจจับควัน (Smoke detection materials)

ดังนั้น FM Approvals และ FM APPROVED จึงมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อย ดังนี้

– FM-Approvals เป็นหน่วยงานทดสอบ

– FM-APPROVED เป็นเครื่องหมายรับรองของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store